ERP

HỆ THỐNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG & TIỀN LƯƠNG Giới thiệu chung Là một trong 8 module chính tương ứng với 8 chức năng chuẩn của một xí nghiệp vừa …