TƯ VẤN GIẢI PHÁP VÀ GIA CÔNG BỘ CÔNG CỤ TỔNG QUÁT HOÁ BẢN ĐỒ

TƯ VẤN GIẢI PHÁP VÀ GIA CÔNG BỘ CÔNG CỤ TỔNG QUÁT HOÁ BẢN ĐỒ

Tổng quát hóa bản đồ là phương pháp đặc biệt để lựa chọn và khái quát các yếu tố nội dung bản đồ, làm sáng tỏ và biểu thị lên bản đồ các đặc điểm đặc trưng, những nét cơ bản, điển hình của đối tượng, hiện tượng và mối tương quan giữa chúng với nhau, làm nổi bật quy...