Dự án xây dựng hệ thống thông tin về cơ sở dữ liệu bản đồ tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố toàn quốc nhằm quản lý tích hợp, cập nhật và trao đổi thông tin trực tuyến có liên quan đến việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ. Hệ thống bao gồm ứng dụng web dành cho người dân, quản trị hệ thống, biên tập viên, sở chỉ huy và ứng dụng di động dành cho cán bộ thực địa.

Tổng quan hệ thống