Tổng quát hóa bản đồ là phương pháp đặc biệt để lựa chọn và khái quát các yếu tố nội dung bản đồ, làm sáng tỏ và biểu thị lên bản đồ các đặc điểm đặc trưng, những nét cơ bản, điển hình của đối tượng, hiện tượng và mối tương quan giữa chúng với nhau, làm nổi bật quy luật phát triển tự nhiên và kinh tế xã hội. Tổng quát hóa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình thành lập bản đồ. Do trên bề mặt trái đất có rất nhiều yếu tố tự nhiên và kinh tế xã hội mà bản đồ không thể biểu thị hết nên chúng ta phải chọn các yếu tố chủ yếu và khái quát các đặc trưng về hình dạng, số lượng, chất lượng các yếu tố nội dung cho phù hợp với mục đích nội dung và tỷ lệ bản đồ.

Các kỹ sư công nghệ của SKYMAP đã nghiên cứu, xây dựng thành công bộ công cụ tổng quát hóa bản đồ MAP-PRO TOOLS dựa trên nền tảng Arcgis, FME với giao diện đa ngôn ngữ bao gồm công cụ tổng quát hóa các lớp thủy hệ, địa hình, dân cư, cơ sở hạ tầng, giao thông, cơ sở đo đạc, địa giới từ tỷ lệ 25,000 lên 50,000.